ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1453-1821

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ: [Άπαντα], 4ος τόμος, Κλέφτες του Μοριά. Μελέτη ιστορική από νέες πηγές βγαλμένη 1715-1820 & Ιστορικά ραπίσματα. Κριτική και αντικριτική του βιβλίου ‘Κλέφτες του Μοριά’. (Απάντηση στον καθηγητή Σ. Κουγέα), προλόγισμα Γ. Π. Κουρνούτος, <Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων>, Αθήνα 1966(;), σελ. ιβ´+381 [Σειρά: Άπαντα των Νεοελλήνων κλασικών] [Τιμή πώλησης: 80,00 ευρώ. Με έκπτωση: 60,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΟΥΡΝΑΣ, ΤΑΣΟΣ: Φιλική Εταιρία, Α´. Το παράνομο οργανωτικό της, Β´. Ο διωγμός της από τους ξένους, <Εκδόσεις Αφών Τολίδη>, Αθήνα 1982, σελ. 383 [Τιμή πώλησης: 50,00 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΑΠ. Β.: Ο Αδαμάντιος Κοραής και η ελευθερία των Ελλήνων. Ο βίος και το έργον. Οραματιστής της ελευθερίας – Επαναστάτης και εθνεγέρτης – Εθναπόστολος – Διδάσκαλος του γένους – Αγωνιστής και κήρυξ της εθνικής ελευθερίας – Κατηχητής των πολιτικών ελευθεριών. Έκδοσις νέα μετά συμπληρώσεων, <Εκδόσεις Ευτ. Γ. Βαγιονάκη>, Αθήναι 1979, σελ. 658 [Τιμή πώλησης: 53,00 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΔΗΜΑΡΑΣ, Κ. Θ.: Νεοελληνικός διαφωτισμός, <Ερμής>, Αθήνα 2009¹º, σελ. ιε´+1 λευκή+556 [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 17,50 ευρώ]

ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, ΔΙΟΝ. Α.: Η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως και η τουρκοκρατία, Αθήναι 1954, σελ. ζ´+143 [Προλεγόμενα / Μνημόσυνον / Η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως και αι τύχαι του νεωτέρου ελληνισμού / Ιδεολογικαί συγκρούσεις εις την πολιορκουμένην Κωνσταντινούπολιν / La prise de Constantinople et la fin du Moyen Age / La prise de Constantinople tournant dans la politique et l’ économie européennes / Αι πρόδρομοι μορφαί της τουρκοκρατίας / La commune grecque / Ο Ρήγας και το όραμα του οικουμενικού κράτους της Ανατολής / Αναγραφή δημοσιευμάτων του συγγραφέως] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ]

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.: Θέματα ελληνικού εθιμοδικαίου, Αθήνα 1988, σελ. 208 [Πρόλογος / Ο Πατροκοσμάς και το εθιμοδίκαιο / Κανόνες εθιμικού δικαίου στη Συντροφιά των Αμπελακίων / Η αυτοδιοίκηση στη Μαρώνεια / Ο φόρος της αγγαρείας / Η αυτοδιοίκηση και ο ρόλος του εθιμοδικαίου (δημόσιου και ιδιωτικού) στην επαναστατημένη Δυτική Στερεά – Επίλογος] [Τιμή πώλησης: 36,00 ευρώ. Με έκπτωση: 27,00 ευρώ]

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Κοραής και Γρηγόριος Ε´. Κοινωνικές συγκρούσεις και διαφωτισμός στην προεπαναστατική Σμύρνη (1788-1820), <Εναλλακτικές Εκδόσεις>, Αθήνα 2009(;), σελ. 197 [Τιμή πώλησης: 14,91 ευρώ. Με έκπτωση: 11,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Συνωστισμένες στο Ζάλογγο. Οι Σουλιώτες, ο Αλή Πασάς και η αποδόμηση της ιστορίας, <Εναλλακτικές Εκδόσεις>, Αθήνα 2011, σελ. 198 [Τιμή πώλησης: 15,98 ευρώ. Με έκπτωση: 14,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.: Το κατεστημένο στην νεοελληνική ιστορία, <Νέα Σύνορα>, Αθήνα 1975, σελ. 410 [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ]

ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Το κρυφό σχολειό. Το χρονικό μιας ιστορίας, εισαγωγή Ανδρέας Σταλίδης, πίνακας εξωφύλλου Χρήστος Μποκόρος, <Εναλλακτικές Εκδόσεις>, Αθήνα 2012(;), σελ. 243 [Εισαγωγικό σημείωμα / Το κρυφό σχολειό στη σύγχρονη έρευνα / Η δίωξη της παιδείας από τους Τούρκους / Περιορισμοί και διώξεις της θρησκευτικής ελευθερίας / Σχολεία που έκλεισαν οι Τούρκοι / Το κρυφό σχολειό στην ιστορία: Οι μαρτυρίες / Οι λόγοι που καθιστούσαν αναγκαία τα κρυφά σχολειά / Συμπεράσματα / Παράρτημα Α´: Οι περίοδοι ακμής της ελληνικής παιδείας στη Οθωμανική Αυτοκρατορία / Παράρτημα Β´: Η ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας σε συνθήκες ανοχής και ελευθερίας / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 17,04 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ.: Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης τον 18ο αιώνα, <Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης>, Αθήνα 2004², σελ. λστ´+400 (και 24 σελ. με εικόνες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 20,38 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΗΣ: Τ’ Αμπελάκια κι’ ο μύθος για το συνεταιρισμό τους. Συμβολή στην οικονομικοκοινωνική ιστορία της Ανατ. Θεσσαλίας στα χρόνια της τουρκοκρατίας, τρίτη έκδοση, <Εκδόσεις Μπουκουμάνη>, Αθήνα 1973, σελ. 175 [Τιμή πώλησης: 25,50 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ]

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ: Εισαγωγή στην ιστορία της νεοελληνικής κοινωνίας (1700-1821), <Εξάντας>, Αθήνα 1976, σελ. 238 [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ]

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ: Εμπορικές πρακτικές στο τέλος της τουρκοκρατίας. Μυκονιάτες έμποροι και πλοιοκτήτες, <Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου>, Αθήνα 1993, σελ. 226 [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ]

ΜΑΡΡΕΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘ.: Τουρκοκρατία στον ελλαδικό χώρο 1453-1821, <Εκδόσεις Αντώνης Δ. Δημητριάδης>, Αθήνα 1984, σελ. 336 [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,00 ευρώ]

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ Α.: Ποιος έγραψε την Ελληνική νομαρχία, εξώφυλλο-κοσμήματα-αισθητική φροντίδα Γιώργης Βαρλάμος, <Βιβλιοπωλείο της ‘Εστίας’>, Αθήνα 1987, σελ. 173 [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ]

ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.: Κοινοβουλευτική ιστορία της Ελλάδος. Ιστορική, δογματική και κριτική έρευνα επί τη βάσει των ανεκδότων του έθνους αρχείων μετά εκατόν εξήκοντα φωτοτυπιών και εικόνων, 1ος τόμος, Αγώνες τεσσάρων αιώνων υπέρ της πολιτικής ελευθερίας από της αλώσεως μέχρι της 3 Σεπτεμβρίου 1843 (1453-1843), μετά γενικής εισαγωγής εις το εν Ελλάδι δημόσιον δίκαιον, Αθήναι 1935, σελ. 508+ιε´ (και 16 μονόφυλλα με εικόνες και φωτοτυπίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 80,00 ευρώ. Με έκπτωση: 60,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Advertisements

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1453-1821

Filed under ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1453-1821

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.